Finesco is actief in 3 segmenten:

 • Ontwikkeling en projectmanagent van complexe energieprojecten op maat in een industriële omgeving
 • Ontwikkeling, projectmanagement en financiering van energieprojecten voor  gebouwen of gebouwenportefeuilles
 • De integratie van hernieuwbare energieproductie in de energiemarkten

Finesco financiert en realiseert verschillende types energieprojecten, die ervoor zorgen dat uw totale energiekost daalt en/of de inkomsten uit uw hernieuwbare productie stijgen.

Er zijn 3 types projecten: 

 1. Energie-efficiëntieprojecten, gericht op het verminderen van uw energieverbruik.
 2. Lokale energieproductie, gericht op het verminderen van de afgenomen energie van het net en/of het generen van additionele inkomsten.
 3. Flexibiliteitsprojecten, gericht op het verschuiven van uw verbruik in de tijd, zodat energie van het net wordt afgenomen op een tijdstip dat deze goedkoper is, of er minder lokaal geproduceerde energie in het net geïnjecteerd wordt.

Vaak zijn projecten een combinatie van twee of drie van de bovenstaande types. 

 

De ESCO benadering

Voor projecten op het vlak van energiebesparing, werkt Finesco dus volgens het ESCO-principe, dat in onderstaande grafiek wordt samengevat: 

 

 

Wilt u meer weten over het concept Energy Service Company (ESCO)?
Dan kunt u terecht op de website van het Agentschap Ondernemen.

Typische Projecten

Industriële Warmte Kracht Koppeling

Veel bedrijven hebben voor hun industrieel proces warmte nodig. Voorbeelden zijn de voedingsindustrie, de chemie, de petrochemie of de papierindustrie. Afhankelijk van de benodigde temperatuur en druk, wordt de warmte geproduceerd als (oververhitte) stoom of warm water. Klassiek gebeurt dit in een gasgestookte ketel, die een typisch rendement heeft van 90 %. Dit wil zeggen dat 90% van de energie in de brandstof omgezet wordt in nuttige warmte.

Daarnaast verbruiken diezelfde bedrijven elektriciteit, die ze van het net afnemen en die geproduceerd wordt in elektriciteitscentrales. De meest moderne thermische elektriciteitscentrales, combinaties van gas- en stoomturbines, hebben vandaag een typisch rendement van 55%. Dit wil zeggen dat 55% van de energie in de brandstof (gas) omgezet wordt in elektriciteit.

Een Warmte Kracht Koppeling, afgekort WKK, ook wel cogeneratie genoemd, wekt enerzijds de benodigde warmte op, en produceert anderzijds tegelijkertijd lokaal elektriciteit. Het gecombineerd rendement hiervan is typisch meer dan 85%. Dit wil zeggen dat meer dan 85% van de energie in de brandstof omgezet wordt in nuttige warmte en elektriciteit.

Dit is een veel hoger rendement dan het gecombineerde rendement bij gescheiden opwekking van warmte en elektriciteit, en levert bijgevolg een globale besparing aan primaire energie (brandstof) op, en dus ook een verminderde CO2 uitstoot.

Het cijfervoorbeeld in onderstaande figuur verduidelijkt dit – hier wordt een primaire energiebesparing van 18% gerealiseerd voor de WKK ten opzicht van gescheiden opwekking.

 

 

Naast de CO2 besparing, die goed is voor ons milieu, ligt het financiële voordeel van de klant bij een WKK in het feit dat er lokaal goedkoop elektriciteit opgewekt wordt, die dus niet meer van het net afgenomen wordt. Bovendien stimuleren de regio’s het plaatsen van een WKK door het toekennen van WKK certificaten in functie van de gerealiseerde CO2 reductie of primaire energiebesparing. Deze WKK certificaten hebben een waarde op de markt van de certificaten.

WKKs kunnen op verschillende manieren uitgevoerd worden. Voor de grotere vermogens, boven enkele MW elektrisch vermogen, wordt typische beroep gedaan op gasturbines en/of stoomturbines. Voor de kleinere vermogens, en dit kan gaan tot enkele tientallen kW elektrisch vermogen, bestaat de WKK meestal uit een gasmotor. WKKs komen dus niet enkel voor in de industrie, maar kunnen ook voor gebouwverwarming aangewend worden.

Ons aanbod

Finesco brengt samen met u uw warmtebehoefte in kaart en doet een eerste check of een WKK interessant kan zijn. Indien wel, werken we samen met een engineering partner de oplossing verder uit, selecteren de beste leverancier/installateur met u, vervullen nodige administratieve formaliteiten en volgen de projectrealisatie op. Daarbij nemen we de investering voor onze rekening, en worden we terugbetaald met de gegenereerde netto opbrengsten van de installatie. Eenmaal ons contract afgelopen, wordt de WKK uw eigendom en geniet u van de volledige opbrengsten van de installatie.Organic Rankine Cyclus (ORC)

In een aantal bedrijven is er restwarmte beschikbaar tussen 100 °C en 250 °C. Deze temperaturen zijn te laag om via een klassieke Rankinecyclus met stoom elektriciteit op te wekken. Een organische rankinecyclus of ORC kan hier echter soelaas brengen. Een ORC gebruikt geen water/stoom als fluidum, maar een organische vloeistof, die een lager kookpunt heeft dan water. Bovendien gaat deze stof in de dampfase verder het oververhittingsgebied in bij ontspanning door een turbine, wat ervoor zorgt dat de damp aan de ingang van de turbine niet veel oververhit hoeft te zijn en men dus op lagere temperaturen kan werken.

ORCs hebben typische een elektrisch vermogen van enkele honderden kilowatts, maar kleinere en grotere zijn ook mogelijk, afhankelijk van de beschikbare restwarmte.

Ons aanbod

Finesco onderzoekt samen met u hoeveel restwarmte er in uw proces aanwezig is, en aan welke temperaturen. Wij zijn in contact met expertfirma’s in ORC en kunnen snel een aanbod op maat laten maken. Finesco neemt de investering voor zijn rekening, sluit de contracten af, volgt de realisatie op en wordt tijdens de uitbatingsfase vergoed door de opbrengsten/besparingen van de lokaal opgewekte elektriciteit. Na afloop van het contract wordt de ORC volledig uw eigendom en geniet u van de volledige opbrengsten.Integrale energieaanpak van gebouwen of gebouwenportefeuilles

Heeft u een bestaand gebouw of gebouwenportefeuille met een gas- of mazoutverbruik van meer dan 1000 MWh per gebouw per jaar, en/of een elektriciteitsverbruik van meer dan 500 MWh per gebouw per jaar? Dan werkt Finesco graag een integrale energieaanpak van uw gebouw(en) verder uit.

Hiertoe bekijken we ondermeer volgende domeinen:

 • Isolatie: wat zijn de mogelijkheden van spouwmuurisolatie, gevelisolatie, zolderisolatie of dakisolatie?
 • Verwarming: hoe ziet de bestaande stookplaats eruit? Wat is de brandstof? Hoe wordt de stookinstallatie geregeld? We bekijken of een vernieuwing de moeite loont, en wat dan de beste oplossing is. Bij een oude stookplaats op mazout kan het bvb de moeite lonen om over te schakelen op gas, of op een combinatie van verschillende oplossingen (bvb inclusief zonnethermie).
 • WKK: is toevoeging van een WKK of incorporatie in een nieuwe stookplaats een optie? Dat hangt vooral af van de grootte en de continuïteit van de warmtevraag, alsook van het elektriciteitsverbruik.
 • Ventilatie en koeling: is er ventilatie aanwezig? Werkt deze volgens de regels der kunst? Idem voor de koeling.
 • Relighting: hoe ziet de bestaande verlichting eruit, en wat zijn de branduren op jaarbasis? Bij overschakeling naar LED lampen kan vaak heel wat elektriciteit bespaard worden.
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen: heeft u een groot dakoppervlak ter beschikking? Zonnepanelen zijn de laatste jaren sterk in prijs gedaald en reduceren significant de elektriciteit die u van het net afneemt. De moeite waard om te bekijken.

Samen met u beslissen we welke de beste combinatie van uit te voeren maatregelen is. Finesco neemt de investering voor zijn rekening, volgt de uitvoering op en wordt terugbetaald met de jaarlijkse energiebesparingen. Na afloop van het contract zijn de volledige besparingen voor u en is uw gebouwenportefeuille energiezuiniger geworden. Dit verhoogt het comfort voor de gebruikers, en komt de waarde van uw gebouw(en) zeker ten goede!Concrete Projecten

Vervangen laagspanningsaansluiting door middenspanningsaansluiting

Verbruikt uw bedrijf meer dan 100.000 kWh per jaar en is het aangesloten op laagspanning? Dan loont het de moeite een overstap naar een middenspanningsaansluiting via een middenspanningscabine te overwegen. Zo bespaart u namelijk op de distributiekosten.

Wat is een middenspanningscabine?

Om de verliezen op het elektrisch net te beperken, verhogen de netwerkbeheerders de spanning (het voltage) waaraan de elektriciteit getransporteerd wordt. Zo wordt bijvoorbeeld de elektriciteit op het hoogspanningsnet van ELIA getransporteerd aan een spanning van 380.000 tot 70.000 volt.

De elektrische voorzieningen van residentiële en industriële verbruikers functioneren echter op een spanning van slechts 400 of 230 volt. De distributienetbeheerders (EANDIS, INFRAX, SIBELGA,…) hebben dan ook de verantwoordelijkheid om de spanning te verlagen net voor deze verdeeld wordt bij de verbruikers. Deze vermindering gebeurt in middenspanningscabines.

Deze cabines kunnen eigendom zijn van de distributienetbeheerder en door hen geïnstalleerd worden op publiek terrein. De consumenten worden dan rechtstreeks beleverd aan een lage spanning (400 of 230 Volt). Deze oplossing is voor de residentiële verbruikers en voor bedrijven die een beperkt verbruik hebben.

Maar de cabines kunnen ook eigendom zijn van een verbruiker of klant die dan ook rechtstreeks aangesloten is op het middenspanningsnet (van 10.000 tot 24.000 Volt).

Een middenspanningscabine bestaat uit vier elementen :

 • De cellen verzorgen de aankoppeling via schakelaars aan de lus van de distributienetbeheerder en bevatten een middenspanningsuitgang bedoeld voor het aangesloten bedrijf.
 • De meetcel laat aan de netbeheerder toe om een teller voor de verbruikte en/of geïnjecteerde energie te installeren.
 • De transformator zorgt voor de spanningsverlaging van middenspanning naar laagspanning.
 • De hoofdzekering laat toe de elektrische installatie te ontkoppelen van het bedrijf.

De netbeheerders hebben specifieke eisen voor de installatie van een middenspanningscabine. Het lokaal moet rechtstreeks toegankelijk zijn van buitenaf via een metalen deur en mag bovendien niets anders bevatten dan elektrisch materiaal. Vandaar dat een compacte buitencabine vaak een betere oplossing is.

De besparing

Bedrijven die aangesloten zijn op middenspanning betalen minder distributiekosten voor hun elektriciteit dan bedrijven die aangesloten zijn op laagspanning. Bedrijven op laagspanning gebruiken immers een extra stuk van het net, namelijk het laagspanningsstuk, plus de middenspanningscabine van de distibutienetbeheerder. Dit dient vergoed te worden, vandaag de hogere kost.

Bovendien genereren de verbruikers op laagspanning meer verliezen dan verbruikers op middenspanning. Dit komt enerzijds door de grotere verliezen van transport op laagspanning, en anderzijds door de ouder wordende transformatoren van de distributienetbeheerders, die minder efficiënt zijn dan de moderne transformator in een nieuwe middenspanningscabine. Ook dit draagt bij tot de hogere distributiekost voor bedrijven op laagspanning.

Terugverdientijd

De terugverdientijd van een middenspanningscabine varieert in functie van uw verbruik, maar vanaf 100 000 kWh per jaar loont het de moeite uw specifieke situatie verder onder de loep te nemen. Daartoe moet de gedetailleerde investeringskost bepaald worden, alsook de exacte besparing in functie van uw verbruiksprofiel en distributienettarieven.

Ons aanbod

Finesco bekijkt uw specifieke situatie en werkt een aanbod op maat uit, waarbij Finesco ook de financiering voor zijn rekening neemt. U wordt dus volledig ontzorgd, en hoeft geen geld uit te geven aan een nieuwe cabine. Een deel van de gerealiseerde besparingen wordt gedurende enkele jaren gebruikt om de investering te vergoeden, daarna wordt de middenspanningscabine uw eigendom en geniet u van de volledige besparing.

Vanaf dag 1 bespaart u dus, en samen met partners bekommmert Finesco zich om alles:

 • Het ontwerp van de juiste oplossing
 • De aansluitingsaanvraag bij uw distributienetbeheerder
 • De aanvraag van de bouwvergunning indien noodzakelijk
 • De levering en installatie van de middenspanningscabine
 • De aansluiting van de middenspanningscabine aan het net
 • De keuring van de installatie
 • Het onderhoud

Voor meer info, contacteer ons op 056 36 44 00 of info@finesco.be.Optimalisatie van uw persluchtproductie

In veel industriële ondernemingen is er nood aan een significante hoeveelheid perslucht in het productieproces. Benodigde drukken en debieten hangen af van de specifieke situatie. De perslucht wordt opgewekt door één of meerdere persluchtcompressoren, en verdeeld via een persluchtnet tot aan de machines die op perslucht functioneren.

Er zijn verschillende types compressoren (schroefcompressoren, turbo- of centrifugaalcompressoren, zuigercompressoren...) Meestal worden ze aangedreven door elektrische motoren, waarbij de elektrische energie omgezet wordt in drukenergie. Onderzoek in een aantal middelgrote ondernemingen heeft uitgewezen dat er vaak veel meer elektriciteit verbruikt wordt dan technisch noodzakelijk voor de hoeveelheid opgewekte nuttige perslucht.

Dit kan verschillende oorzaken hebben. De meest bekende zijn persluchtlekken, maar ook een voorbijgestreefde regeling van het systeem of een verkeerde dimensionering kunnen aan de basis liggen. Bovendien blijkt dat het rendement van bepaalde types compressoren significant daalt bij een stijgende levensduur. Een investering in nieuwe compressoren is dan de moeite waard.

Ons aanbod

Samen met zijn expert partner licht Finesco uw persluchtsysteem door aan de hand van een meetcampagne. Verbeteringsmaatregelen worden geïdentificeerd, en indien investeringen noodzakelijk zijn, zoals bvb. nieuwe compressoren, dan neemt Finesco die voor zijn rekening. De terugbetaling van de investering kan op twee manieren. De eerste manier is op basis van de gemeten elektriciteitsbesparingen, de tweede manier bestaat erin dat u een prijs betaalt per afgenomen volume-eenheid perslucht.

Verder zullen wij samen met u de optimale technische oplossing kiezen, een gepast onderhouds- en uitbatingsconcept uitwerken, de nodige contracten met leveranciers/installateurs afsluiten en de projectrealisatie opvolgen.

Kortom, u wordt ontzorgd, bespaart onmiddellijk en hoeft niet te investeren.Flexibele elektriciteitsproductie of -consumptie als generator van inkomsten

Heeft u in uw installatie de mogelijkheid om een stuk van uw verbruik te verschuiven in de tijd? Bijvoorbeeld door uw diepvriezers of koelcellen tijdelijk meer te laten koelen, en ze vervolgens tijdelijk minder te laten koelen, zodat de temperatuur niet perfect constant blijft, maar wel binnen aanvaardbare grenzen?

Of heeft u op uw site lokale elektriciteitsproductie geïnstalleerd, die afschakelbaar is, of beter nog, die niet 100 % van de tijd actief is en waarvoor u kan kiezen wanneer ze draait, zoals bvb een stortgasmotor?

Dan heeft u een asset ter beschikking die extra inkomsten kan genereren op de elektriciteitsmarkt. De prijs van de elektriciteit op de markt fluctueert namelijk volgens het uur van productie/afname op een bepaalde dag. En bovendien veranderen deze uurprijzen ook nog eens in de loop van de dag zelf, op de zogenaamde Intraday markt. Door hier intelligent op in te spelen en de lokale productie of het verbruik te verschuiven, kan een significante meerwaarde gerealiseerd worden.

Om deze meerwaarde te realiseren, dienen verschillende voorwaarden vervuld te zijn:

 • U heeft toegang nodig tot de Intraday markt
 • Een intelligent algoritme bepaalde de nodige transacties op de markt met de bijhorende technische interventies in uw installatie
 • Een automatisch sturingssysteem (of een operator) voert de technische interventies uit

Ons aanbod

Wij bekijken uw installatie en identificeren samen met u het potentieel aan flexibiliteit, en de randvoorwaarden waarbinnen deze benut kan worden.

Wij bieden u een toegang tot de Intraday markt via ons zusterbedrijf Elexys, en schatten samen met Elexys in wat de waarde is op jaarbasis van de flexibiliteit in uw installatie.

We nemen de nodig technische implementaties voor onze rekening.

De gerealiseerde meerwaarde wordt transparant berekend en samen met u gedeeld.