In geval van complexe projecten of een integrale energieaanpak volgen wij typisch een aantal stappen om samen met u de beste oplossing te identificeren en uit te werken. Het is onze bedoeling uw energiekost zoveel mogelijk te laten dalen, rekening houdend met een te behalen rendement op de investering. Daarbij trachten we verschillende maatregelen te combineren, waarbij het totaal pakket aan maatregelen een afgesproken rendement op de investering haalt, maar niet noodzakelijkerwijze elke maatregel apart. Rendabele maatregelen “sponsoren” dus minder rendabele maatregelen, zo komen wij tot een optimale oplossing voor u.

 

Stap 1: De Quickscan

Aan de hand van een doorlichting van uw installatie of gebouw doen wij een eerste inschatting van de zinvolle maatregelen om uw energiekost naar beneden te brengen. Hiertoe analyseren wij uw energiefacturen, vragen informatie op over de bestaande installaties, doen een plaatsbezoek en eventueel bijkomende metingen. Het resultaat is een beknopt overzicht met mogelijke interessante maatregelen (maatregel, energiebesparing, investering, terugverdientijd).

Stap 2: Letter of intent

Indien de quickscan een positief resultaat heeft, sluiten wij met u een letter of intent die duidelijk de volgende stappen in het proces beschrijft, wie wat doet, de wederzijdse verplichtingen en een aantal criteria waaraan de maatregelen moeten voldoen. Vanaf dat ogenblik sluiten wij met u een lange termijn partnership.

Stap 3: Detailanalyse

Het overzicht van maatregelen uit de quickscan wordt nu verder in detail uitgewerkt, zowel op technisch als financieel vlak, en dit in alle transparantie. Voor de technische uitwerking doen wij, indien nodig, beroep op de juiste partners (engineering offices of turnkey contractors). Het resultaat is een detailoverzicht van technisch uitgewerkte maatregelen met financiële gegevens als investeringswaarde, besparing en onderhouds- en uitbatingskosten. Samen met u beslissen we dan welke maatregelen uitgevoerd worden.

Stap 4: Energy savings contract

Volgend op de letter of intent, en gebaseerd op de lijst van uitgewerkte maatregelen die nu beschikbaar is, sluiten wij met u een energy savings contract dat duidelijke afspraken maakt betreffende de realisatie en de uitbating van het project, en dat ook de financiële afspraken rond het project beschrijft: wij dragen de investering, en worden terugbetaald op basis van de besparingen.

Stap 5: De realisatie

Wij nemen het project management van de realisatie op ons en zorgen ervoor dat de verschillende maatregelen uitgevoerd worden met behulp van aannemers of turnkey contractors. Aangezien we wijzigingen aanbrengen in uw industrieel proces of gebouw, is een perfecte afstemming en communicatie natuurlijk onontbeerlijk.

Stap 6: De uitbating, het onderhoud en het beheer

Na de realisatie van de maatregelen start de uitbating van het project. Het is belangrijk om de uitrustingen in optimale conditie te houden om zoveel mogelijk besparingen te realiseren. Daartoe wordt een passend onderhouds- en uitbatingsconcept uitgewerkt. Eenmaal onze investering terugbetaald is, wordt u eigenaar van het project en vanaf dan kunt u genieten van de volledige besparing.

Bovenstaande aanpak is de algemene leidraad die wij volgen. Elke stap kent een behoorlijk aantal vrijheidsgraden die wij graag op maat aanpassen volgens uw persoonlijke situatie of wensen. Alleen zo zullen we tot een optimaal resultaat komen.